Feng Shui studio

sme tu pre vás od roku 1998

--------------------------------------------------------------------------

SLUŽBY- POSUDKY A ANALÝZY

 

JESEŇ 2022

ZIMA 2022-23

DOMY, BYTY, FIRMY, PREVÁDZKY, OBJEKTY, LOKALITY, ÚZEMNÉ CELKY atd

pre aktualizáciu stránky kliknite F5 

 
HLAVNÁ STRÁNKA

NÁVRAT NA

HLAVNÚ STRÁNKU

ON-LINE KOMUNIKÁCIA

Od novembra 2019

môžete využívať on-line

konzultácie a školenia

cez aplikáciu SKYPE

 AKO NA TO ?
 Pošlite nám SMS

 na číslo : 00421 905 479 695

 V TVARE :

 žiadam o SKYPE konzultáciu + 

 vaše meno a priezvisko
 ALEBO,

 jednoducho skúste, či sme práve on-line

 zadajte SKYPE kontakt :

 Hermes Feng Shui Academy

--- 

VIAC INFO

DOMY BYTY

 FENG SHUI REKONŠTRUKCIE 
  PRIESTOROV ON-LINE (cez internet)

Na základe dodaných dátumov narodenia sa vypracujú
  1rozbory všetkých zadaných obyvateľov priestoru,

         na základe osobných výpočtov sa identifikujú, okrem iného,

         ich presné osobné Guačísla,

         ďalej jednotlivé individuálne hodnoty živlov v ich 4 Pilieroch

         osudu, no a samozrejme priaznivé a nepriaznivé smery pri

         práci, spánku, alebo odpočinku.

  2následne sa posúdi vhodnosť dispozície, teda pôdorysu,

         a to jak z funkčného hľadiska, tak aj s prihliadnutím

         na prúdenie energie cchi v priestore

  3tieto zistené parametre sa porovnajú a posúdia

         s ohľadom na individuálne potreby budúcich

         obyvateľov priestoru, ktoré sa identifikovali pri ich rozboroch

  4 – a na záver sa identifikujú, určia a vyhodnotia všetky

         zjavné disproporcie a negatíva priestoru, ktoré by mohli

         poškodiť budúcich obyvateľov analyzovaného priestoru

PRI OBHLIADKE SA VYKONÁVAJÚ TIETO ČINNOSTI:
ZAMERANIE PRIESTORU

  1 – podrobné zosnímanie všetkých potrebných rozmerov

         na vytvorenie presného dispozičného plánu

  2 – zameranie magnetickej osi priestoru prostredníctvom

        satelitnej mapy alebo kompasom a to, 

        a) magnetickej osi priestoru ako celku
        b) individuálne po jednotlivých miestnostiach
        c) zameranie miest a zdrojov nebezpečného

            energetického vyžarovania

        d) zosnímanie prúdenie energie cchi

        e) ATD, (podľa potrieb a individualít priestoru, zistených

           a identifikovaných pri obhliadke na mieste)

ĎALEJ SA ZHOTOVUJE FOTODOKUMENTÁCIA CELÉHO PRIESTORU S DÔRAZOM NA

  1 – zariadenie a vybavenie priestoru 

  2 – použité farby a materiály

  3 – bytové doplnky ako obrazy, sošky atd., a to detailne každej drobnosti,

         ktorá by mohla stimulovať negatívne tendencie

  4 – pozície obyvateľov pri spánku, práci, stolovaní, aktívnom odpočinku,

        či inej činnosti alebo aktivite.

  5 – poruchy a poškodenia priestoru jak v jeho hmote,

        tak aj v jeho vybavení a to

        fasády, stropov, stien, podláh, obkladov, dverí, okien, nábytku,

        svietidiel, spotrebičov atd.

Je to dôležité preto, aby sa zadokumentoval pôvodný stav objektu,

teda čo je už v priestore prejavené a aktivované - čo už vytvára, ale hlavne  čo do budúcnosti môže vytvárať - generovať nejaké negatívne tendencie, deje, situácie.

Treba si uvedomiť, že priestor nás týmto spôsobom vopred upozorňuje a informuje, čo a aké oblasti života sú poškodované, preťažené - teda v čom, v akej oblasti života a u ktorého obyvateľa priestoru môžu nastať problémy a to nielen v prítomnosti, ale hlavne v budúcnosti.
Z týchto a ďalších prvotných podkladov sa následne vypracovávajú prípravné grafické podklady pre feng shui analýzu, alebo audit priestoru,  ktoré sa následne používajú jak pre zistenie jeho nedostatkov, tak aj pre identifikáciu :

   a) vhodnosti alebo nevhodnosti daného priestoru pre jeho konkrétnych

        budúcich, alebo aktuálnych, užívateľo a teda čo im môže priestor za

        daného stavu prinášať a spôsobovať. 

        To znamená, či je priestor pre vás a členov vašej rodiny, alebo pracovného kolektívu vhodný, či je

        kompatibilný, a či priestor neobsahuje a nemá nejaké zjavné aleobo skryté disproporcie, ktoré by do

        budúcnosti mohli vážne ohroziť celú rodinu, firmu, ale aj  individuálne poškodiť niektorého,

        alebo viacerých obyvateľov / užívateľov priestoru.

   b) a následne sa tieto podklady používajú pri úpravách, ošetreniach, harmonizácii, alebo

        preprojektovaní analyzovaného priestoru či objektu.

NESKÔR SA ANALYZOVANÝ PRIESTOR POSTUPNE ROZKRESLÍ NA ÚČELY JEHO HARMONIZÁCIE :
Z každého priestoru sa dá získať veľké množstvo individuálnych informácii a zistení, ktoré sú dôležité a veľakrát zásadné pre jeho obyvateľov, vo všetkých oblastiach ich života. A v drvivej väčšine prípadov dané zistenia priamo korešpondujú s dejmi a situáciami, s ktorými sa príslušní obyvatelia aj potýkajú.
Vyobrazenie vpravo je len zlomok z rozkreslení, prípravných a podporných podkladov a materiálov, ktoré sa vyhotovujú pri analýzach a rozboroch, jak priestoru samotného, tak aj v individuálnych súvislostiach, pre jeho jednotlivých obyvateľov či užívateľov.

1 – rozkreslí v potrebných úrovniach v mierke 1:100 

2 – následne sa podľa severojužnej osi

       identifikuje typ hlavného vchodu 

3 – následne sa priestor rozkreslí pre zistenie a identifikáciu

      energetických vzorcov a hodnôt priestoru ako celku,

      a aj individuálne miestnosť po miestnosti

4 identifikujú sa nebezpečné rakovinové body

5 – následne sa posúdi vhodnosť dispozície, teda pôdorysu,

       a to jak z funkčného hľadiska, tak aj s prihliadnutím

       na prúdenie energie cchi v priestore

6tieto zistené parametre sa porovnajú a posúdia

       s ohľadom na individuálne potreby budúcich

       obyvateľov priestoru, ktoré sa identifikovali pri ich rozboroch 

7 – a na záver sa identifikujú, určia a vyhodnotia všetky

       zjavné disproporcie a negatíva priestoru, ktoré by mohli

       poškodiť budúcich obyvateľov analyzovaného priestoru,

9 NÁSLEDNE,  NA ZÁKLADE TÝCHTO VÝSLEDKOV A ICH

       VYHODNOTENÍ, SA EŠTE ZVAŽUJE A POSUDZUJE, ČI SA DANÝ

       PRIESTOR - NEHNUTEĽNOSŤ, ALEBO NEDÁ UPRAVIŤ, OŠETRIŤ,

       PRISPÔSOBIŤ, HARMONIZOVAŤ, ALEBO  PREPROJEKTOVAŤ TAK,

       ABY PRIESTOR SPĹŇAL POŽIADAVKY FENG SHUI A TEDA ABY

       VYHOVOVAL BUDÚCIM OBYVATEĽOM, ALEBO UŽÍVATEĽOM

       PRIESTORU

LEN PÁR ILUSTRAČNÝCH UKÁŽOK

VYPRACOVANIA POTREBNÝCH PODKLADOV

pozemok situácia rozklad
pôdorys, ...
ATD

následne sa ešte rovnako rozpracováva každá miestnosť samostatne

A ak sa na základe vyššie uvedených podkladov a zistení identifikuje, že priestor vyhovel potrebám a požiadavkám jeho užívateľov, z hľadiska systémov feng shui, to znamená z hľadiska zdravého bývania,

a teda sa dá, a aj pre vlastníkov oplatí ho harmonizovať, tak sa následne pristúpi k vypracovaniu samotného projektu harmonizácie priestoru.

UPOZORNENIE:

BEZ TÝCHTO PODKLADOV A NÁSLEDNÝCH ANALÝZ NIE JE MOŽNÉ KOREKTNE VYHODNOTIŤ,

ČI JE PRIESTOR HARMONIZOVATEĽNÝ, TEDA VHODNÝ ALEBO NEVHODNÝ

NA DLHODOBÉ OBÝVANIE PRE KONKRÉTNYCH UŽÍVATEĽOV !!!

To znamená, že bez týchto podkladov a zistení sa nedá vypracovať korektný, profesionálny a hlavne funkčný projekt harmonizácie priestoru.
AKÉ VÝSTUPY OBDRŽÍTE :
NA ZAVER SA Z PODKLADOV VYPRACOVÁVA

AUDIT PRIESTORU

1 – obdržíte všetky grafické podklady, ktoré bolo nutné,

       z hľadiska daného priestoru, a pri danom type služby, vypracovať.

2 – podrobné rozbory a analýzy všetkých osôb, ktoré boli zadané

3 – a ak objekt nevyhovel, tak aj odporúčania, čo je treba nevyhnutne urobiť,

       a ako ďalej postupovať.

4 – a ak objekt vyhovel, tak obdržíte komplexný podrobný projekt harmonizácie

       priestoru aj s vysvetlivkami, odporúčaniami a postupovými manuálmi ...

       Tento projekt môže byť v rozsahu od 20 - 500, a viac strán formátu A 4 a to

        individuálne podľa typu a veľkosti obytného priestoru a rozsahu problematiky,

       ktorú je nutné riešiť. Ilustračná ukážka projektu (obr. vpravo)

       Nižšie sa nachádzajú ukážky ďalších podporných materiálov, ktoré obdržíte

       k projektu harmonizácie ako bonus.

Súčasne s návrhom doladenia úpravy harmonizácie vášho priestoru obdržíte aj materiál na aktívne frekvenčné ošetrovanie, očisťovanie, regeneráciu, refragmentáciu, rekonfiguráciu, ďalej impregnáciu a stabilizáciu, či energetické programovanie vášho harmonizovaného priestoru.
Táto veľmi stará a dlho utajovaná technika, respektíve spôsob, ktorý je mimochodom súčasťou nášho PC program už od roku 2004, do podstatnej miery zvyšuje účinnosť navrhnutých opatrení a vy budete môcť veľmi promptne a flexibilne reagovať na prípadné prichádzajúce problémy, ohrozenia, či nebezpečenstvá a nielen to.
To znamená, že budete môcť s už harmonizovaným priestorom veľmi rýchlo, dynamicky a flexibilne pracovať s vynaložením minimálnej námahy, a teda ho udržať v dobrej energetickej kondícii aj napriek prípadnej vyššej záťaži. Táto technika má obrovské možnosti praktického využitia, a to jak pri ošetrovaní samotného priestoru a všetkého, čo sa v ňom nachádza, tak má samozrejme zásadný vplyv a teda aj význam (úžitok) pre jeho obyvateľov - užívateľov a to vo všetkých oblastiach ich života, ako práca, kariéra, financie, vzťahy, zdravie, rodina, budúcnosť, atd.
K PROJEKTU HARMONIZÁCIE PRIESTORU ĎALEJ OBDRŽÍTE AKO BONUS
OSOBNÉ ROZBORY OCHRANNE ZNAKY STIMULAČNÉ ZNAKY

7 PRAKTICKÝCH MANUÁLOV

Komplexných osobných rozborov je toľko, koľko osôb

ste zadali. Pre jednu osobu je to cca 15 strán formát A4.

7 sád rozmerovo nastavených ochranných znakov, vyhotovených v rozličnej veľkosti,

type a prevedení. Znaky sa časom vyžiaria

a musia sa obmieňať, preto ich máte k dispozícii väčšie množstvo a môžete si ich sami tlačiť, alebo aj vyfarbovať.

Rozsah cca 7 x 35 strán A4.

V podrobných manuáloch sa nachádza množstvo praktických postupov, rád, odôvodnení, dovysvetlení

a odporúčaní, ktoré vám pomôžu pri fyzickej realizácii vašej harmonizácie

Tieto manuály boli vytvorené na základe praktických potrieb, skúseností a otázok našich klientov. Rozsah cca 144 strán formátu A4

podrobnej grafiky a textu.

...

 
 

 
® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

SÍDLO :

Koceľova 1105/1

94901 Nitra

IČO: 44831391

DIČ: 2022856671

KONTAKTY :

mob : 00421 905 479 695

           00421 911 721 995

SKYPE :
Hermes Feng Shui Academy

HERMES FENG SHUI, s.r.o.

PROFESNÁ HISTÓRIA OD ROKU 1998 A ČO BOLO PREDTÝM ROK 1990

  Hermes Feng Shui Academy

Od novembra 2019 môžete využívať On-Line videoškolenia, ale aj videokonzultácie cez aplikáciu SKYPE

AKO NA TO ?

Pošlite nám SMS

na číslo : 00421 905 479 695

V TVARE :

žiadam o SKYPE konzultáciu + vaše meno 

ALEBO,

jedoducho skúste, či sme práve on-line

zadajte SKYPE kontakt :

Hermes Feng Shui Academy

 

© Hermes All rights reserved